ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CLINCENI
NR. __8936/01.11.2013_______

A N U N T

Primaria comunei Clinceni organizeaza examen de promovare in grad profesional in data de 4 decembrie 2013, proba scrisa la sediu primariei.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 65 alin (2) din legea 188/1999. Din bibliografie fac parte:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);

Probele stabilite pentru examen sunt:

 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa
 • interviul

Conditiile de desfasurare a examenului:

 • data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: 27.11.2013 in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului la avizierul Primariei Comunei Clinceni si pe pagina de internet
 • data, ora si locul organizarii probelor: proba scrisa (04.12.2013 – ora 10:00) si interviul (04.12.2013 – ora 13:00), ambele se vor sustine la sediul Primariei Comunei Clinceni

Bibliografie:
Pentru examenul de promovare in grad profesional principal a functionarilor publici din Biroul „Contabilitate, Taxe si Impozite”, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Clinceni:

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r 2);
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal;
 • HG nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal;
 • OG nr. 92/2003 (r) privind codul de procedura fiscala;
 • HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 (r) privind codul de procedura fiscala;
 • Legea nr. 341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Decret – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate sau constituite in prizonieri, republicat in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare;

 

Pentru examenul de promovare in grad profesional principal a functionarilor publici din Compartimentul „Achizitii Publice ” , al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Clinceni:

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r 2);
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);
 • OUGR 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificata si completata
 • Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Pentru examenul de promovare in grad profesional principal a functionarilor publici din Compartimentul „Stare Civila ” , al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Clinceni:

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r 2);
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
 • dispoziţiilor în materie de stare civilă ;
 • O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
 • 1 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (divorţul prin acordul soţilor): art. II;
 • 1H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie.

Pentru examenul de promovare in grad profesional principal a functionarilor publici din Compartimentul „Fonduri Europene ” , al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Clinceni:

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r 2);
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);
 • H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale,
 • O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
 • O.U.G. nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar al spaţiului economic European, cu modificările şi completările ulterioare,
 • OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL
 • Ordinul 1851/20123-Normele de aplicare a HG 28/2013
 • Politica de coeziune 2007-2013
 • OUGR 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificata si completata

Pentru examenul de promovare in grad profesional principal a politistilor locali din „Biroul Politie locala „, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Clinceni:

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r 2);
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);
 • Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale
 • hGR 1332/2013 – regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei locale .

Conditiile de participare la examen:

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2), cu modificarile si completarile ulterioare.
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul „foarte bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii ani calendaristici;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;

 

PRIMAR                                                                                                      SECRETAR
BUDEANU ADRIAN                                                                                     VLAD LILIANA