Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de conducere vacante de:

 • Administrator public;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, județul Ilfov, în data de 08 Ianuarie 2017 ora 11:00, proba scrisă. Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a desfăşurat activitati de politie política;
 • Proiectul de management;

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani;
 • nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i s-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani dovedit, dacă este cazul cu o copie a carnetului de muncă sau după caz adeverinţa;
 • nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, respectiv de la data de 08.12.2017 până la data de 21.12.2017. Persoana de contact este doamna Lupu Mariana Inspector Debutant Primăria Clinceni, telefon 021/369.40.41

Dosarul  trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării.

Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în maximum douî zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face până in data de 27.12.2017, ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

 

BIBLIOGRAFIA :

 

 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2005 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 98/2017 privind achizițiile publice;
 • OUG nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţă şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Constituția României;

 

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN