Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuție vacante:

–        1 post Inspector Clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr.107A, Comuna Clinceni, Jud. Ilfov în data de 22 Ianuarie 2018, începând cu ora 1100 proba scrisă. Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

–        formularul de înscriere;

–        curriculum vitae, modelul comun european;

–        copia actului de identitate;

–        copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

–        copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

–        copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată – numar pagini;

–        copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

–        copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

–        cazierul judiciar;

–        declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Condiţiile de participare pentru funcția publică de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul:

–          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Arhitectură și urbanism;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv de la data de 22.12.2017 până la data de 10.01.2018 la sediul Primăriei comunei Clinceni, Str. Principala nr. 107 A, comuna Clinceni, judeţul Ilfov. Persoana de contact este doamna Lupu Mariana – Inspector, grad profesional Debutant, Primăria Clinceni, telefon 021/369.40.41.

Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în maximum două zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face până in data de 17.01.2018, ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

 

Bibliografia pentru funcția publică de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional Debutant, Compartiment Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul:

–      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici;

–      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–      Constituția României;

–      Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

–      Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

–      HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

–      OUG nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările ulterioare;

–      Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–      Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Republicare;

Atribuțiile postului pentru funcția publică de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional Debutant, Compartiment Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul:

–       Asigura legatura permanenta cu publicul;

–       Asigura informarea corecta si prompta a cetatenilor, conform legii nr. 544/2001;

–       Asigura, la cererea cetatenilor, formularele tipizate, reglementate de Legea nr. 544/2001;

–       Primeste, inregistreaza si transmite corespondeta spre repartizare primarulu si secretarului comunei Vidra si, ulterior o distribuie sub semnatura, structurilor interne competente in solutionare;

–       Informeaza publicul cu privire la atributiile si competenta Primariei Vidra, la solicitarile cetatenilor;

–       Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii, precum si cu persoanele juridice de drept public si privat;

–       Asigura afisarea diverselor comunicari la avizierul institutiei;

–       Asigura inregistrarea petitiilor formulate de catre persoanele fizice si persoanele juridice;

–       Intocmeste lunar situatii si rapoarte cu privire la petitiile formulate de catre persoanele fizice si persoanele juridice, pe care le prezinta conducerii institutiei;

–       Urmareste modul de solutionare al petitiilor formulate de catre persoanele fizice si persoanele jurirdice;

–       Asigura arhivarea documentelor elaborate de structura din care face parte, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN