Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante de:

  • 1 post Administrator public;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, județul Ilfov, în data de 03 Noiembrie 2017 ora 11:00, proba scrisă. Interviul va avea loc în data de 07.11.2017 ora 11:00.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

– declaraţie pe proprie răspundere ca nu a desfăşurat activitati de politie política;

– Proiectul de management;

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 2 ani;

– nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i s-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani dovedit, dacă este cazul cu o copie a carnetului de muncă sau după caz adeverinţa;

– nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Registratura Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov.

Dosarul  trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286 / 2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Comunei Clinceni.

Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza in maximum doua zile lucratoare de la expirarea datei limita de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face pana in data de 27.10.2017, ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

BIBLIOGRAFIA :
–    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Legea nr. 477/2005 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

–    Legea nr. 96/2017 privind achizițiile publice;

–    OUG nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

–    Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile şi completările ulterioare;

–    Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţă şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

–    Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

–    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

–    Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;