A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CLINCENI – ILFOV, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de :

 • 1 post de Inspector clasa I grad profesional Principal – Compartiment Taxe Locale, Impozite și Executări Silite;

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional Principal – Compartiment Taxe Locale, Impozite și Executări Silite :

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;
 • cunoștințe de limba engleză evaluate în cadrul probei scrise și a interviului.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Clinceni din Str. Principală nr.107 A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov în data de 28 Decembrie 2018, începând cu ora 1100 – proba scrisă care va include și testarea limbii engleze. Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, până la data de 11.12.2018 ora 14:00, iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de telefon 021 369 40 41 – doamna Lupu Mariana – Inspector Asistent.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată – numar pagini;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibligrafia pentru funcția publică de execuție de Inspector clasa I grad profesional Principal – Compartiment Taxe Locale, Impozite și Executări Silite:

 • Constituția României;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Codul fiscal 2015 cu modificările și completările ulterioare; Titlul IX Impozite și Taxe locale;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

 

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte  normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN