Primaria Comunei Clinceni organizează în data de 7 iulie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public.Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte criteriile specifice pentru ocuparea funcţiei;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, experienţă în administraţia publică de minim 5 ani,
 • capacitatea de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională – cel puţin nivel mediu,
 • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocale.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 7 iulie 2014, orele 1000 iar interviul în data de 9 iulie 2014, orele 1000. Interviul va consta în prezentarea şi susţinerea de către candidaţi a unui proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Primariei comunei Clinceni.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în administraţia publică si vechimea în funcţii de conducere;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane,

B I B L I O G R A F I E

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 18/1991 – privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Lege nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 350/2001- privind administrarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
11. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
12. Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 13. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.G. nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările ulterioare;
16. Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
18. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare ;
19. Legea nr. 161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
20. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
22. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
24. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare; 25. H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
26. O.U.G. nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
27. Legea nr. 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
28. H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
29. H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
30. H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
31. O.G. nr. 28/2008 – privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
32. Legea 287/2009 privind Codul civil – Republicare;
33. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Rep