Primaria Comunei Clinceni organizează în data de 7 iulie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului comunei Clinceni

Criteriile generale pentru ocuparea postului sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte criteriile specifice pentru ocuparea funcţiei;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă .

  • capacitatea de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională – cel puţin nivel mediu,
  • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocale.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 7 iulie 2014, orele 1000 iar interviul în data de 9 iulie 2014, orele 1000.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în administraţia publică si vechimea în funcţii de conducere;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane

Bibliografie
1. Constituţia României;
2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;;
4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6.Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7.O.G. nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările ulterioare;
8.. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
9.. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare ;
10. Legea nr. 161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
11 Legea 287/2009 privind Codul civil – Republicare;
12. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Rep