Anunţ privind concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza :

 • Inspector cla l grad profesional principal in cadrul compartimentului Asistenta sociala si situatii de urgenta
 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare

 • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;

 • Minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;

 • Inspector , cls l grad profesional debutant in cadrul compartimentului Contabilitate, taxe-impozite si executare silita
 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare

 • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;

Proba scrisă: 21.07.2014, ora 10,00

Interviu -22.07.2014 ora 10,00

 • Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului

Informatii suplimentare la tel. 0213694041/0213694393

DOSARUL DE CONCURS
Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs, în faţa persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
7) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcţionar public;
8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Nu se legalizează; se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.

PENTRU FUNCTIA PUBLICA VACANTA – INSPECTOR PRINCIPAL ASISTENTA SOCIALA SI SITUATII DE URGENTA

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r 2);

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (r);

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (r);

 • HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (r);

 • OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

 • HG nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

 • OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;

PENTRU FUNCTIA PUBLICA VACANTA – INSPECTOR DEBUTANT -CONTABILITATE, TAXE – IMPOZITE SI EXECUTARE SILITA

 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită profesională a funcţionarilor publici, republicată;
 • Codul fiscal;
 • Codul de procedura fiscala;
 • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;