Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza:Şef Birou Poliţie Locală
  • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;
  • Minim 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;

Inspector, cls l grad profesional principal in cadrul compartimentului stare civilă

  • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;
  • Minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;

Proba scrisă: 13.06.2014, ora 10,00

Interviu – 16.06.2014- ora 10,00
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului

Informatii suplimentare la tel. 0213694041/0213694393

Dosarul de concurs
Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs, în faţa persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
7) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcţionar public;
8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Nu se legalizează; se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.

Bibilografie – SEF BIROU POLITIE LOCALA
1. Constituția României;
2. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, (r1), cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale;
5. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare al Politiei Locale;
6. Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, apreobate prin Hotărârea Guvernului nr.301/2012, actualizate.
7. O.U.G. NR. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 61/1991, republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
12. Ordonanța Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
16. Legea nr.12/1990, privind protejarea polulației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
17. Ordonanța Guvernului nr.55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată.
18. Hotărârea Guvernului nr.661/2001, privind procedura de eliberare a Certificatelor de producător , actualizată.
19. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2002, actualizată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.
20. Ordonanța Guvernului nr.21/2000, privind gospodărirea localităților urbane și rurale.
21. Legea 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si Normele metodologice de aplicare

Bibliografie – STARE CIVILA
1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, (r1), cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 119/1996 privind satrea civila ®
4. Hotarare 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila
5. OG 41 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,
6. Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane