Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante după cum urmează:Inspector superior in cadrul compertimentului Asistență socială și situații de urgență
  • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ®, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;
  • Minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;

Inspector, cls l grad profesional asistent în cadrul compartimentului Urbanism

  • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ®, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;
  • Minim 1 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;

Proba scrisă: 17.06.2014, ora 10,00
Interviu -19.06.2014 ora 10,00
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului
Informații suplimentare la tel. 0213694041/0213694393

DOSARUL DE CONCURS
Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs, în faţa persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
7) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcţionar public;
8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Nu se legalizează; se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.

BIBLIOGRAFIE:
PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ VACANTĂ – INSPECTOR ASISTENT URBANISM

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, (r1), cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si Normele metodologice de aplicare
4. Legea 350 /2001 actualizata privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ VACANTĂ -INSPECTOR SUPERIOR – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r 2);
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (r);
3. Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (r);
4. HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (r);
5. OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. HG nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
9. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
11. OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;