Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, cls lll grad profesional ASISTENT -politist local in cadrul Biroului de politie locala Clinceni, după cum urmează:

  • Proba scrisă: 19.12.2013, ora 10,00
  • Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului

DOSARUL DE CONCURS
Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs, în faţa persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
7) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcţionar public;
8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Nu se legalizează; se datează şi se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.