A N U N Ț

 

Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuție vacante:

 • 1 post Inspector clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr.107A, Comuna Clinceni, Jud. Ilfov în data de 17.04.2018, începând cu ora 1100 proba scrisă. Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată – numar pagini;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

Condiţiile de participare pentru funcția publică de execuție de Inspector, Clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv de la data de 16.03.2018 până la data de 04.04.2018 la sediul Primăriei comunei Clinceni, Str. Principala nr. 107A, comuna Clinceni, judeţul Ilfov. Persoana de contact este doamna Lupu Mariana – Inspector, grad profesional Debutant, Primăria Clinceni, telefon 021/369.40.41.

Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în maximum două zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face până in data de 13.04.2018, ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

 

Bibliografia:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Constituția României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța 28/2008 privind registrul agricol consolidată 2009;
 • Ordinul nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 • Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
 • Legea 54/2017 privind modificarea și completarea OG 28/2008 privind registru agricol;

 

Atribuțiile postului pentru funcția publică de execuție de Inspector clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar:

 • Întocmeşte registrele agricole în care înscrie date cu privire la gospodăriile populaţiei ; capul gospodăriei şi membrii acesteia, terenurile pe care le deţine sau le utilizează pe categorii de folosinţă, efectivele de animale pe specii şi categorii, clădirile de locuit şi celelalte construcţii gosodăreşti, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, utilaje agricole ;
 • Face modificări în registrul agricol privind starea civilă a persoanelor înscrise în registrul agricol;
 • Completează, ţine la zi, registrele agricole, atât pe suport de hârtie cât şi format electronic;
 • Eliberează certificatele de producător;
 • Sprijină activitatea producătorilor din localitate prin eliberarea documentației specifice;
 • Eliberează adeverințe de rol;
 • Completează, ţine la zi şi centralizează semestrial datele din registrul agricol ;
 • Eliberează adeverinţe cu datele din registrul agricol;
 • întocmeşte dări de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale privind datele din registrul agricol;
 • Înregistrează şi modifică în evidenţa electronică a datelor privind registrul agricol;
 • Face referate pe cererile care privesc datele din registrul agricol;

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN