Primăria Comunei Clinceni – Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de :
– 1 post Șef SVSU;
Concursul se organizează la sediul primăriei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, comuna Clinceni, județul Ilfov, în data 10 Iulie 2018 ora 11:00 – proba scrisă, iar interviul va avea loc în data de 12.07.2018.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:
– Studii superioare în domeniul juridic;
– Vechime 5ani;
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, comuna Clinceni, județul Ilfov în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a, până la data de 27.06.2018.
Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 021.369.40.41 – persoana de contact doamna Lupu Mariana – Inspector Debutant Primăria Clinceni.

Bibliografia pentru concurs :
– Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificarile și completările ulterioare;
– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
– Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
– Ordinul nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență;
– Ordinul nr. 1184/2006 privind aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
– Ordinul nr. 163/2007 privind aproibarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Atribuţiile postului :
– Organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;
– Planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative;
– Asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurilor de conducere) în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
– Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
– Conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
– Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
– Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
– Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
– Asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
– Informează primarul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
– Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;
– Execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile subordonate primăriei;
– Întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului;
– Controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;
– Ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
– Ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
– Urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
– Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
– Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
– împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;
– Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
– Pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;
– Efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în caiet special pregătit în acest scop;
– Execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;