• Declaraţie tip pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ITL 016;
  • Fisa de inmatriculare autovehicul;
  • Imputernicirea se depune la organul fiscal în original sau copie legalizată;
  • Actul de identitate al imputernicitului în original şi copie;

Documentul prin care se atesta pierderea proprietatii mijlocului de transport, care poate fi:

  • Actul de înstrăinare (contract de vânzare-cumpărare, factura, act de donaţie, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă) în 5 exemplare;
  • Adeverinta de predare la „REMAT” sau certificatul de radiere cu mentiunea „REMAT”;
  • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia, in cazul in care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport;
  • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, starea vehiculului pentru mijloacele de transport cu grad avansat de uzură, deteriorate, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care a fost creat;
  • Adeverinţa eliberata de autorităţile competente pentru mijloacele de transport furate;

Pentru incetarea mijlocului de transport este necesara plata tuturor obligaţiilor exigibile şi plata integrală a bunului ce urmează a fi înstrăinat
Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.