Declarare imobile

 • Declaratie de impunere model ITL002 (cladiri) si/sau model ITL004(teren);
 • Anexa la declaratia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane juridice model 2014 ITL 107 cladiri si 108 teren – se completează în cazul bunurilor imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul comunei Clinceni;
 • Act de dobandire ( contract de vanzare cumparare, act de donatie, act de adjudecare, protocol predare -primire in cazul fuziunii si/sau divizarii, contract de leasing financiar, fisa corpului de proprietate, orice document care atesta dreptul de proprietate sau locatie, concesiune, etc.);
 • Certificatul de performanta energetica emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor;
 • Nota contabila de inregistrare in evidentele contabile si balanta aferenta;
 • Actul constitutiv;
 • Codul unic de înregistrare;

Declarare imobile leasing

 • Declaratie de impunere model ITL002 (cladiri) si/sau model ITL004(teren);
 • Contract leasing financiar;
 • Nota contabila de inregistrare in evidentele contabile si balanta aferenta;
 • Fisa bunului imobil (pt cladiri si terenuri);
 • Actul constitutiv;
 • Codul unic de înregistrare;

 

Declarare imobile reevaluate

 • Declaratia de impunere model ITL002;
 • Raport de reevaluare întocmit de specialişti în domeniu acreditaţi ANEVAR;
 • Balanţă analitică – cont 212 pe elemente componente;

Declarare imobile nou construite

  • Declaratia tip a contribuabilului, ITL002, cu valoarea de inventar a imobilului
  • Actul constitutiv;
  • Codul unic de înregistrare;
  • Autorizatia de constructie;
  • Proces verbal de receptie (finala sau partiala);
  • Dchita imobilului;
  • Declaratia de regularizare a taxei de autorizatie de construire;
  • Nota contabila de inregistrare in contabilitate a constructiei, balanta aferenta lunii efectuarii inregistrarii

Data dobândirii clădirii este:

 • Pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
 • Pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
 • Pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

Obligativitatea declarării la organul fiscal a clădirilor construite fără autorizatie de construire

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
Declararea clădirilor în vederea impunerii nu exonerează persoana respectivă de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru încălcarea disciplinei în construcţii.

Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt