• DECLARAȚIE (formular tip);
  • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AL VÂNZĂTORULUI) EMIS DE ORGANUL FISCAL ÎN A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ A FOST ÎNREGISTRAT FISCAL MIJLOCUL DE TRANSPORT;
  • ACTUL DE DOBÂNDIRE (CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, CONTRACT DE LEASING ȘI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE; CONTRACT DE NOVAȚIE, FACTURA; CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȚI IREVOCABILĂ, DONAȚIE);
  • CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERAT DE R.A.R. (fotocopie);
  • FIȘA DE ÎNMATRICULARE (fotocopie);
  • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie)

PENTRU VEHICULELE IMPORTATE: 

  • DIN SPAȚIUL COMUNITAR – CONTRACT SAU FACTURA TRADUSĂ ȘI LEGALIZATĂ SAU TRADUSĂ ȘI CERTIFICATĂ DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
  • DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE U.E. – DOCUMENTUL VAMAL (fotocopie);