Acte necesare pentru înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport auto

 • DECLARAȚIE (formular tip);
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AL VÂNZĂTORULUI) EMIS DE ORGANUL FISCAL ÎN A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ A FOST ÎNREGISTRAT FISCAL MIJLOCUL DE TRANSPORT;
 • ACTUL DE DOBÂNDIRE (CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, CONTRACT DE LEASING ȘI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE; CONTRACT DE NOVAȚIE, FACTURA; CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȚI IREVOCABILĂ, DONAȚIE);
 • CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERAT DE R.A.R. (fotocopie);
 • FIȘA DE ÎNMATRICULARE (fotocopie);
 • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie)

PENTRU VEHICULELE IMPORTATE: 

 • DIN SPAȚIUL COMUNITAR – CONTRACT SAU FACTURA TRADUSĂ ȘI LEGALIZATĂ SAU TRADUSĂ ȘI CERTIFICATĂ DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
 • DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE U.E. – DOCUMENTUL VAMAL (fotocopie);

Acte necesare pentru impunere construcție nouă

 • DECLARAȚIE (formular tip);
 • AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE CU TAXA DE REGULARIZARE (fotocopie);
 • BULETIN/CARTE DE IDENTITATE A PROPRIETARULUI SAU PROPRIETARILOR (fotocopie);
 • PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRARII (fotocopie);
 • SCHIȚA IMOBILULUI (fotocopie);
 • DECLARAȚIE SPECIALĂ (în cazul dobândirii mai multor proprietăți)

Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală

 • CERERE (formular tip);
 • BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (fotocopie);
 • DUPĂ CAZ:
 • CERTFICAT DE NAȘTERE (fotocopie) ;
 • CERTIFICAT DE DECES (fotocopie);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (fotocopie);
 • CERTIFICAT DE CALITATE DE MOȘTENITOR (fotocopie);
 • SENTINȚA JUDECATOREASCĂ DE DIVORȚ (fotocopie);
 • TESTAMENT (fotocopie);
 • TAXA DE TIMBRU: 4 LEI