Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Acte necesare:

 • Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală Model 2016 ITL 012;
 • Ultima balanţă întocmită cu analitic la contul 212 şi mentionarea valorii de impunere a clădirilor de pe raza comunei Clinceni, in cazul in care contribuabilul detine clădiri pe raza administrativ teritoriala a comunei Clinceni;
 • Împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societăţii – se depune la organul fiscal în original sau copie legalizată;
 • Cartea de identitate a persoanei împuternicite

În certificatul de atestare fiscală se menţionează creanţele cu termene de plată până la data de întâi a lunii următoare emiterii acestuia. Persoanele care instrainează bunuri (cladiri, terenuri, mijloace de transport) trebuie sa achite impozitul aferent bunului instrainat pentru intregul an, indiferent de luna din an cand are loc instrainarea.
Certificatul de atestare fiscală este valabil 30 de zile de la data emiterii acestuia.
Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt

Acte necesare declarare mijloace de transport

Acte necesare declarare mijloc de transport proprietate:

 • Declaraţie fiscală – diferă în funcţie de mijlocul de transport dobândit:
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R ;
 • Actul de dobandire, care poate fi:
  • Factura fiscala emisa de societatea comerciala;
  • Contract de vanzare-cumparare;
  • Contract de vanzare-cumparare însoţit de documentul vamal, în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de către contribuabil din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • Certificatul de atestare fiscala in original sau copie legalizată, prin care se atesta faptul ca vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde a fost inregistrat mijlocul de transport;
 • Fisa de inmatriculare autovehicul;
 • Pentru mijloacele de transport marfă cu masa totala de peste 12 tone – adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul;
 • Actul de identitate/legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor straini);
 • Imputernicire se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata;
 • Actul de identitate al imputernicitului;

Nota:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt.
 • Documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
 • Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

Acte necesare declarare mijloc de transport leasing financiar:

 • Declaraţie fiscală – diferă în funcţie de mijlocul de transport dobândit:
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
 • Contract leasing financiar/contract de novatie;
 • Pentru mijloacele de transport marfă cu masa totala de peste 12 tone – adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Actul constitutiv;
 • PV predare-primire;
 • Fisa de inmatriculare

Nota:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt.
 • Documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
 • Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

Scoatere din evidenţă mijloace de transport

 • Declaraţie tip pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ITL 016;
 • Fisa de inmatriculare autovehicul;
 • Imputernicirea se depune la organul fiscal în original sau copie legalizată;
 • Actul de identitate al imputernicitului în original şi copie;

Documentul prin care se atesta pierderea proprietatii mijlocului de transport, care poate fi:

 • Actul de înstrăinare (contract de vânzare-cumpărare, factura, act de donaţie, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă) în 5 exemplare;
 • Adeverinta de predare la „REMAT” sau certificatul de radiere cu mentiunea „REMAT”;
 • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia, in cazul in care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport;
 • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, starea vehiculului pentru mijloacele de transport cu grad avansat de uzură, deteriorate, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care a fost creat;
 • Adeverinţa eliberata de autorităţile competente pentru mijloacele de transport furate;

Pentru incetarea mijlocului de transport este necesara plata tuturor obligaţiilor exigibile şi plata integrală a bunului ce urmează a fi înstrăinat
Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Declarare bunuri imobile

Declarare imobile

 • Declaratie de impunere model ITL002 (cladiri) si/sau model ITL004(teren);
 • Anexa la declaratia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane juridice model 2014 ITL 107 cladiri si 108 teren – se completează în cazul bunurilor imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul comunei Clinceni;
 • Act de dobandire ( contract de vanzare cumparare, act de donatie, act de adjudecare, protocol predare -primire in cazul fuziunii si/sau divizarii, contract de leasing financiar, fisa corpului de proprietate, orice document care atesta dreptul de proprietate sau locatie, concesiune, etc.);
 • Certificatul de performanta energetica emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor;
 • Nota contabila de inregistrare in evidentele contabile si balanta aferenta;
 • Actul constitutiv;
 • Codul unic de înregistrare;

Declarare imobile leasing

 • Declaratie de impunere model ITL002 (cladiri) si/sau model ITL004(teren);
 • Contract leasing financiar;
 • Nota contabila de inregistrare in evidentele contabile si balanta aferenta;
 • Fisa bunului imobil (pt cladiri si terenuri);
 • Actul constitutiv;
 • Codul unic de înregistrare;

 

Declarare imobile reevaluate

 • Declaratia de impunere model ITL002;
 • Raport de reevaluare întocmit de specialişti în domeniu acreditaţi ANEVAR;
 • Balanţă analitică – cont 212 pe elemente componente;

Declarare imobile nou construite

  • Declaratia tip a contribuabilului, ITL002, cu valoarea de inventar a imobilului
  • Actul constitutiv;
  • Codul unic de înregistrare;
  • Autorizatia de constructie;
  • Proces verbal de receptie (finala sau partiala);
  • Dchita imobilului;
  • Declaratia de regularizare a taxei de autorizatie de construire;
  • Nota contabila de inregistrare in contabilitate a constructiei, balanta aferenta lunii efectuarii inregistrarii

Data dobândirii clădirii este:

 • Pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
 • Pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
 • Pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

Obligativitatea declarării la organul fiscal a clădirilor construite fără autorizatie de construire

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
Declararea clădirilor în vederea impunerii nu exonerează persoana respectivă de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru încălcarea disciplinei în construcţii.

Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt

Afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Declaratia tip de impunere pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ITL 015;
 • Autorizatie de instalare a panoului şi schiţa cu dimensiunile reclamei respective;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Actul constitutiv;

Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt

Scoatere din evidenţă imobil

 • Cererea contribuabilului de scoatere din evidenţă a bunului impozabil;
 • Actul prin care s-a înstrăinat dreptul de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, hotararea judecatoreasca prin care se dispune incetarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv etc;
 • Autorizatie de demolare de la primarie si pv de receptie la terminarea lucrarilor;

Restituire/Compensare

Restituire

 • Cerere ITL 059;
 • Chitanta sau alt document prin care s-a făcut plata original, purtând menţiunea acolo unde este cazul că respectiva suma nu era datorata;
 • Balanţe analitice;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Delegatie si CI delegat

Compensare

 • Cerere ITL 058;
 • Chitanta sau alt document prin care s-a făcut plata purtând menţiunea acolo unde este cazul că respectiva sumă nu era datorată;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Delegatie si CI delegat;
 • Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt;